Cái nhìn đầu tiên!!!

toàn cảnh đẹp

<26.628> Xin nhấn vào liên kết dưới đây: <26.629>
<26.630> http://www.romvesen.as/Prosjekt/AurlandFjordhotel.html <26.631>